CATALÀ
/
 
   

 

 

ARQUITECTÒNICA
 

Com a laboratori d'assajos, Àurea Acústica realitza un ampli ventall de mesuraments in situ en el camp de l'acústica i les vibracions. Des de mesuraments acústics segons normes ISO per determinar diferents paràmetres acústics, a mesuraments d'anàlisi per determinar i solucionar patologies en l'edificació, maquinària, etc.


SERVEIS:

Acústica arquitectònica i de l'edificació.
· Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals segons UNE-EN ISO-4.
· Mesura in situ de l'aïllament acústic al soroll aeri d'elements de façanes i de façanes segons UNE-EN ISO 140-5.
· Mesura in situ de l'aïllament acústic de terres al soroll d'impactes segons UNE-EN ISO 140-7.
· Mesura del temps de reverberació i d'altres paràmetres acústics de recintes segons UNE-EN ISO3382.

Soroll ambiental.
· Mesura de soroll ambiental segons Norma ISO 1996-2.

Maquinària.
· Determinació dels nivells de potència sonora de maquinària. Mètode d'enginyeria per condicions de camp lliure sobre pla reflectant (UNE-EN ISO 3744) i mètode de control en una superfície de mesura envolupant sobre pla reflectant (UNE-EN ISO 3746).
· Mesures vibro-acústiques per a la determinació i solució de patologies de maquinària.

Caracterització acústica d'ambients laborals.
· Mesura de l'exposició al soroll i vibracions per a la protecció als treballadors. (RD 286/2006).
· Mesura de l'exposició al soroll en el lloc de treball (ISO 9612).
· Soroll emès per màquines i equips. Mesura dels nivells de pressió acústica d'emissió en el lloc de treball i en altres posicions especificades (UNE-EN ISO 11201 a 11204).

Mesura i control de vibracions.
· Mesura de vibracions de maquinària.
· Detecció i control de transmissió de vibracions.


RECURSOS ESPECíFICS :

· Sonòmetre analitzador tipus 1 Brüel & Kjaer model 2250.
· Sonòmetre integrador tipus 1 CESVA model 20C .
· Verificador de la calibració del nivell sonor CESVA model CB-5.
· Etapa de potència Crown model XLS-202.
· Font de soroll omnidireccional CESVA model FP120.
· Font de soroll omnidireccional de baixa freqüència.
· Acceleròmetre VibraSens model 103.02-9-2