CATALÀ
/
 
   

 

 

ARQUITECTÒNICA
 

Àurea Acústica desenvolupa projectes de soroll industrial i ambiental, i ofereix solucions pràctiques i assessorament per vetllar per la salut i la seguretat de treballadors i veïns afectats.

En aquest sentit, portem a terme estudis d'avaluació del soroll, especialment en zones afectades pel transport, la industria i altres activitats. A partir d'aquests estudis determinem la millor solució per reduir l'impacte acústic provocat.SERVEIS:

· Avaluació de l'impacte acústic produït per les activitats i el veïnatge . Estudis d'impacte acústic d'activitats segons llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i d'obtenció de llicències d'obertura d'activitats segons ordenances locals.

· Solucions a problemes de soroll produïts per maquinària i sistemes de climatització, extracció de fums, etc. Disseny i realització de silenciadors acústics i tancaments per a maquinària.

· Caracterització acústica d'ambients laborals. Mesura de l'exposició al soroll i vibracions per a la protecció als treballadors. (RD 286/2006)

· Avaluació de l'impacte acústic produït per les infraestructures i els mitjans de transport (carreteres, vies ferroviàries, ports i aeroports) i solucions als problemes de soroll que produeixen.

· Disseny i realització de barreres acústiques.

· Mesures per a la realització de mapes acústics.

· Assessorament en la definició d'ordenances i accions en matèria d'acústica.RECURSOS ESPECíFICS :

· Software de predicció d'impacte acústic mediambiental IMMI.